Regulamin Serwisu i adres zwrotów

Do pobrania: Formularz wymian i zwrotów

ADRES DO ZWROTÓW: 

LaVashka al. Rzeczypospolitej 8/U5 02-972 Warszawa, nr tel: 690 000 082

Prosimy o wydrukowanie i wysłanie na adres biura lub na: zwroty@lavashka.com

 

Regulamin serwisu lavashka.com

 

§ 1
Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu prowadzonego przez Sprzedawcę, w tym warunki świadczenia przez Sprzedawcę na rzecz Użytkowników usług drogą elektroniczną oraz zasady nabywania Produktów oferowanych przez Sprzedawcę na odległość za pośrednictwem Serwisu lub serwisu Instagram. 
 2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz korzystania z plików cookies określa Polityka prywatności. 
§ 2
Definicje

Następujące określenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Klient – Użytkownik posiadający ograniczoną lub pełną zdolność do czynności prawnych lub działający w imieniu i na rzecz osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność do czynności prawnych, korzystający ze Sklepu w celu nabycia Produktu. 
 2. Konto – udostępniona zarejestrowanemu Użytkownikowi część Serwisu zawierająca informacje o Użytkowniku oraz nabytych Produktach. Dostęp do Konta wymaga każdorazowo podania loginu i hasła albo wykorzystania mechanizmu weryfikacji tożsamości udostępnianego przez Facebook Inc., Google Inc. lub Twitter Inc.
 3. Produkty – rzeczy ruchome, które Klient może nabyć za pośrednictwem Sklepu.
 4. Rejestracja – uzyskanie dostępu do Konta w Serwisie. 
 5. Serwis – serwis internetowy działający w domenie SoulTree.pl wraz ze wszystkimi podstronami, prowadzony przez Sprzedawcę.
 6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny w ramach Serwisu oraz za pośrednictwem serwisu Instagram, prowadzący sprzedaż Produktów na odległość za pośrednictwem sieci internet oraz telefonicznie.
 7. Sprzedawca –

  JM Premium sp. z o.o.

  Rondo ONZ 1 /p.12,
  00-124 Warszawa

  NIP: 5252757768 , adres zwrotów : 

  LaVashka al. Rzeczypospolitej 8/U5 02-972 Warszawa

 8. Umowa – zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą umowa sprzedaży Produktu, będąca umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827/2014).
 9. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, w tym osoba działająca w imieniu osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
 10. Zamówienie – procedura nabywania Produktów za pośrednictwem Sklepu lub serwisu Instagram.
§ 3
Zasady korzystania z Serwisu
 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Użytkowników usługę udostępniania Serwisu, oferującego w szczególności następujące funkcjonalności:
  1. przegląd Produktów dostępnych w Sklepie,
  2. nabywanie Produktów,
  3. przegląd nabytych Produktów,
  4. odstąpienie od Umowy.
 1. Korzystanie z Serwisu nie wymaga Rejestracji. 
 2. Rejestracja jest równoznaczna z zawarciem przez Użytkownika z Sprzedawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieoznaczony.
 3. W celu dokonania Rejestracji konieczne jest wypełnienie i wysłanie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego udostępnionego w Serwisie poprzez wskazanie imienia i nazwiska Użytkownika (a w przypadku przedsiębiorców dodatkowo firmy), adresu poczty elektronicznej. 
 4. W trakcie Rejestracji Użytkownik podaje adres e-mail i hasło, umożliwiające mu dostęp do Konta, a także adres dostawy Produktów.
 5. W przypadku logowania się do serwisu przy wykorzystaniu mechanizmu weryfikacji tożsamości udostępnianego przez Facebook Inc., Google Inc. lub Twitter Inc. Sprzedawca pobiera od ww. podmiotów imię, nazwisko i adres email Użytkownika.
 6. Warunkiem Rejestracji jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę. 
 7. Rejestracja następuje z chwilą wybrania przez Użytkownika odnośnika z opisem “Utwórz”. 
 8. Z chwilą Rejestracji następuje utworzenie Konta.
 9. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.
 10. Sprzedawca ma prawo do zablokowania lub dezaktywowania Konta, jeśli Użytkownik narusza przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu po bezskutecznym wezwaniu Użytkownika do zaprzestania takich naruszeń w terminie 7 dni. 
 11. Sprzedawca ma prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podawania przyczyn z zachowaniem 1-miesięcznego terminu wypowiedzenia.
 12. Użytkownik ma prawo do żądania dezaktywowania swojego Konta w dowolnym czasie przez skierowanie oświadczenia odpowiedniej treści na adres sklep@lavashka.com z adresu poczty elektronicznej wskazanego przez Użytkownika w trakcie Rejestracji lub później albo pisemnie na adres Sprzedawcy.
 13. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest:
  1. dysponowanie urządzeniem umożliwiającym połączenie z siecią Internet,
  2. zainstalowanie oprogramowania umożliwiającego zapoznanie z materiałami dostępnymi za pośrednictwem sieci Internet (przeglądarki internetowej obsługującej technologie html, Java i Java Script),
  3. uruchomienie obsługi plików cookies i wyrażenie zgody na umieszczanie plików cookies w komputerze Użytkownika,
  4. posiadanie dostępu do konta poczty elektronicznej.
 1. Zabronione jest:
  1. uzyskiwanie nieautoryzowanego dostępu do Serwisu w części nieprzeznaczonej dla Użytkownika,
  2. blokowanie dostępu do Serwisu, w tym do Kont, innym Użytkownikom lub Sprzedawcy, 
  3. dokonywanie bez zgody Sprzedawcę zmian w Serwisie,
  4. zamieszczanie w Serwisie bez zgody Sprzedawcę informacji handlowych lub jej rozsyłanie do Użytkowników,
  5. podszywanie się pod innych Użytkowników,
  6. naruszanie praw, w tym praw osobistych, osób trzecich, w szczególności innych Użytkowników.
§ 4
Nabywanie Produktów
 1. Sprzedawca umożliwia klientom nabywanie Produktów za pośrednictwem Sklepu.
 2. Informacje o Produktach zamieszczone w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Nabywanie Produktów jest możliwe pod warunkiem dostępu Użytkownika do konta poczty elektronicznej oraz spełnienia przez urządzenie, z którego korzysta Użytkownik, minimalnych wymagań technicznych określonych w § 3 ust. 14 Regulaminu.
 4. Ceny Produktów w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, nie zawierają natomiast kosztów dostawy. 
 5. Koszt dostawy podawany jest w chwili wyboru jej formy przez Klienta w trakcie składania zamówienia. Można go również sprawdzić w zakładce Koszty dostawy. Dostawa poza granicę Polski wyceniana jest indywidualnie.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Produktów. Zmiana ceny Produktów w Sklepie nie ma wpływu na ceny Produktów określone w Umowach zawartych przed dokonaniem zmiany ceny.
 7. W trakcie składania Zamówienia Klient dokonuje:
  1. wyboru Produktu, który planuje nabyć, 
  2. sposobu odbioru Produktu, w tym miejsca odbioru Produktu oraz sposobu dostawy,
  3. wyboru sposobu płatności.
 1. Złożenie Zamówienia następuje z chwilą wyboru przez Klienta odnośnika (linku) z opisem „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. 
 1. Po złożeniu Zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w trakcie Rejestracji  lub w trakcie składania zamówienia, jeżeli Klient nie dokonał Rejestracji, wysłana zostaje wiadomość zawierająca informacje o:
  1. wybranych przez Klienta Produktach,
  2. dacie złożenia Zamówienia,
  3. numerze Zamówienia, 
  4. łącznej wartości wybranych Produktów, w tym cenie Produktów, kosztach wynikających z wybranego sposobu i terminu dostawy,
  5. wybranym sposobie zapłaty za nabycie Produktów,
  6. wybranym sposobie oraz planowanym terminie dostawy nabywanych Produktów,
  7. sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od Umowy,
  8. danych identyfikujących Sprzedawcę,
 1. Wysłanie wiadomości, o której mowa w § 4 ust. 9 Regulaminu, stanowi ofertę Sprzedawcy zawarcia Umowy o treści określonej w wiadomości.
 2. Z chwilą otrzymania wiadomości, o której mowa w § 4 ust. 9 Regulaminu, Sprzedawca jest związany złożoną ofertą. Termin związania ofertą wynosi 7 dni. Po tym czasie, w razie braku zapłaty, oferta przestaje wiązać, a Zamówienie jest archiwizowane.
 3. Zawarcie Umowy następuje w chwili otrzymania przez Klienta pocztą elektroniczną na adres wskazany w trakcie Rejestracji  lub w trakcie składania zamówienia, jeżeli Klient nie dokonał Rejestracji, wiadomości zawierającej potwierdzenie przyjęcia oferty nabycia Produktów i przyjęcia zapłaty. Wysłanie wiadomości może być poprzedzone kontaktem telefonicznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. W przypadku przerwania opisanej powyżej procedury składania Zamówienia lub zawarcia Umowy na którymkolwiek etapie nie dochodzi do zawarcia Umowy.
§ 5
Wykonanie Umowy
 1. Sprzedawca umożliwia odbiór Produktów w następujący sposób: 
  1. odbiór osobisty dzięki usłudze Pocztex Odbiór w Punkcie 
  2. dostawa przesyłką kurierską (Pocztex lub DPD)
 1. Niektóre spośród wskazanych sposobów odbioru Produktów mogą być niedostępne dla poszczególnych Produktów lub miejsc odbioru Produktów.
 2. Sprzedawca umożliwia dokonanie zapłaty za nabywane Produkty w następujący sposób:
  1. przelewem na rachunek Paypal,
  2. kartą płatniczą lub kredytową za pośrednictwem systemu Stripe;
  3. przelewem przy wykorzystaniu systemu transakcyjnego Paylane polskie e płatności. 
 1. Niektóre spośród wskazanych sposobów zapłaty mogą być niedostępne dla poszczególnych Produktów lub sposobów odbioru Produktów.
 2. W przypadku płatności przelewem, Sprzedawca przystąpi do wykonania Umowy po zaksięgowaniu środków na rachunku Sprzedawcę. 
 3. Niedokonanie przez Klienta zapłaty w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy uprawnia Sprzedawcę do odstąpienia od Umowy w terminie kolejnych 21 dni bez konieczności dokonywania dodatkowych wezwań do spełnienia świadczenia (umowne prawo odstąpienia).
 4. Sprzedawca zobowiązany jest umożliwić Klientowi odbiór nabytych Produktów w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy, o ile Umowa nie wskazuje późniejszego terminu.
 5. W przypadku znaczących różnic w terminach dostawy poszczególnych Produktów objętych jedną Umową, Sprzedawca może zdecydować o dostarczeniu poszczególnych Produktów osobno, z zastrzeżeniem, że pozostaje to bez wpływu na koszt dostawy podany Klientowi w chwili zawarcia Umowy. 
§ 6
Odstąpienie od Umowy 
 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. poz. 121/2014), może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem § 6 ust. 9 i § 6 ust. 10 Regulaminu.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy składa się pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej wskazanego w trakcie Rejestracji na adres zwroty@lavashka.com
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu. 
 4. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
 5. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się w chwili odbioru Produktów. Jeśli Umowa dotyczy większej liczby Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub częściach – od odbioru ostatniego Produktu, partii lub części.
 6. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedawca prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia na adres poczty elektronicznej wskazany w trakcie Rejestracji.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy uważa się ją za niezawartą. 
 8. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedawca przyjmie jego ofertę lub przystąpi do wykonania Umowy. W takim przypadku oferta przestaje wiązać.
 9. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktów, których dotyczy odstąpienie, ponosi Kupujący. 
 10. Sprzedawca nie zwraca Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, jeśli wybrał on sposób odbioru Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 11. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 12. Sprzedawca może zaoferować samodzielny odbiór Produktów od Klienta. W braku takiej propozycji Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 13. Klient ma obowiązek zwrócić Produkty, których dotyczy odstąpienie, Sprzedawcy lub przekazać je osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował samodzielny odbiór Produktów od Klienta. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.
 14. Klient zobowiązany jest zwrócić produkt na adres:

  LaVashka al. Rzeczypospolitej 8/U5 02-972 Warszawa, nr tel: 690 000 082

 15. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 

 16. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  2. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
§ 7
Rękojmia za wady
  1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkty bez wad.
  2. Sprzedawca jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i prawne Produktów w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym. Postanowienia Regulaminu nie ograniczają uprawnień Klienta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  3. Zgłoszenia wad Produktów należy dokonywać pisemnie na adres Sprzedawcę, za pośrednictwem formularza „Formularz zwrotu / reklamacji” zamieszczonego w Serwisie i jednocześnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zwroty@lavashka.com
  4. Wada fizyczna polega na niezgodności Produktu z Umową. Produkt jest w szczególności niezgodny z Umową, jeżeli:
   1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia,
   2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
   3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżeń co do takiego jego przeznaczenia;
   4. Produkt został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
  1. Wobec Klienta będącego konsumentem, na równi z zapewnieniem Sprzedawcę traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że zapewnień tych Sprzedawca nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mogła znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o zawarciu Umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy.
  2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej; a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
  3. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania Produktu Klientowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Produkcie w tej samej chwili.
  4. Jeżeli Klient jest konsumentem, a wada została stwierdzona przed upływem roku od wydania Produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Produktu.
  5. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy.
  6. Gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo rzeczy mające powstać w przyszłości, Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient nie będący konsumentem wiedział o wadzie w chwili wydania Produktu.
  7. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może:
   1. żądać wymiany Produktu na wolny od wad,
   2. żądać usunięcia wady,
   3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny Produktu,
   4. odstąpić od Umowy.
  1. Z roszczeń wskazanych w § 7 ust. 11 pkt a i b Regulaminu Klient nie może skorzystać, jeśli Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
  2. Jeżeli Klient jest konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. 
  3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
  4. Klient nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  5. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca dołoży starań, aby wykonanie uprawnień Klienta nastąpiło w terminie 14 dni od otrzymania Produktu, którego dotyczą roszczenia Klienta.
  6. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Produktu w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów. 
  7. Jeżeli Klient jest przedsiębiorcą, Sprzedawca może odmówić wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Produktu.
  8. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, w tym w razie zwrotu Produktu w razie odstąpienia od Umowy i wymiany Produktu na wolny od wad, jest obowiązany na koszt Sprzedawcę dostarczyć Produkt Sprzedawcy. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Klienta Produkt wadliwy. 
  9. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkowała się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznała za uzasadnione. 
  10. Klient będący przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Produktu w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcę o wadzie, a jeśli wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcę niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Utrata uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu nie następuje mimo niezachowania terminów do zbadania Produktu przez Klienta lub do zawiadomienia Sprzedawcę o wadzie, jeżeli Sprzedawca wiedział o wadzie albo zapewnił Klienta, że wady nie istnieją.
  11. Jeżeli z powodu wady fizycznej lub prawnej Produktu Klient odstępuje od Umowy albo żąda obniżenia ceny, dostarczenia Produktu wolnego od wad zamiast wadliwego albo usunięcia wady, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł Umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
  12. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Klientowi. 
  13. Jeżeli Klient jest konsumentem a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Sprzedawcę zostaje ograniczona do roku od wydania Produktu.
  14. Roszczenia i uprawnienia Klienta wskazane w § 7 ust. 11 Regulaminu przedawniają się z upływem roku od dnia stwierdzenia wady. Jednakże jeśli Klient jest konsumentem, przedawniają się one nie wcześniej niż z upływem dwóch lat od wydania Produktu. 
  15. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.
  16. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym uprawnienia z rękojmi za wady termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Klientowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. To samo dotyczy postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Klientowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
  17. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił.
  18. Jeżeli określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności produktu do użycia kończy się po upływie 2 lat od dnia wydania Produktu Klientowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu stwierdzone przed upływem tego terminu, chyba że wady podstępnie zataiła.
  19. Do zachowania przez Klienta terminów do zbadania Produktu przez Klienta lub do zawiadomienia Sprzedawcę o wadzie wystarczy złożenie oświadczenia, w szczególności jego wysłanie Sprzedawcy, przed ich upływem.
  20. Utrata uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu nie następuje mimo niezachowania terminów do zbadania rzeczy przez Klienta lub do zawiadomienia Sprzedawcę o wadzie, jeżeli Sprzedawca wiedziała o wadzie albo zapewniła Klienta, że wady nie istnieją.
§ 8
Gwarancja
  1. Usługodawca nie udziela gwarancji na Produkty, chyba że co innego wskazano w opisie poszczególnych Produktów w Sklepie.
  2. Informacja o udzieleniu gwarancji przez producenta i jej treści na poszczególne Produkty zamieszczona zostanie każdorazowo w opisie danego Produktu.
  3. Zgłoszenia roszczeń z tytułu gwarancji Klient może dokonać za pośrednictwem Sprzedawcę, w trybie wskazanym w § 7 ust. 3 Regulaminu, chyba że co innego wynika z treści gwarancji producenta Produktu. Sprzedawca nie obciąży Klienta kosztami postępowania reklamacyjnego prowadzonego na podstawie gwarancji producenta Produktu.
  4. Wybór roszczenia w przypadku usterki zakupionego Produktu należy do Klienta. 
§ 9 
Reklamacje dotyczące działania Serwisu
  1. Nieprawidłowości związane z działaniem Serwisu Użytkownicy mogą zgłaszać pisemnie na adres Sprzedawcę lub pocztą elektroniczną na adres ceo@lavashka.com
  2. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 3 dni od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w działaniu Serwisu.
  3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia Sprzedawcy.
  4. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj nieprawidłowości w działaniu Serwisu oraz datę jej wystąpienia. Użytkownik może też podać inne informacje, które w jego ocenie mogą mieć znaczenie dla poprawy działania Serwisu.
  5. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta.
§ 10
Odpowiedzialność
  1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy lub ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, mających wpływ na korzystanie z Serwisu.
  2. Sprzedawca zastrzega możliwość czasowego lub trwałego zawieszenia działania poszczególnych funkcjonalności lub całego Serwisu, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji lub modyfikacji infrastruktury technicznej.
§ 11
Spory
 1. Spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem należą do właściwości sądów powszechnych właściwych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. W przypadku Klientów niebędących konsumentami właściwym miejscowo będzie sąd, w którego okręgu siedzibę ma Sprzedawca.
 3. Klient będący konsumentem jest uprawniony do pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności przed Stałymi Polubownymi Sądami Konsumenckimi przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej, których lista dostępna jest pod adresem http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. W celu wszczęcia takiej procedury konieczne jest wypełnienie wniosku o rozpoznanie sprawy na formularzu udostępnianym w sekretariatach sądów i na stronach internetowych sądów i wniesienie go do sądu.
§ 12
Inne postanowienia
 1. Sprzedawca ma prawo wprowadzić zmiany do Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że Umowy zawarte przed wejściem w życie zmian będą realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu zawarcia Umowy.
 2. Użytkownicy zostaną poinformowani o planowanej zmianie Regulaminu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, na stronie Serwisu, a Użytkownicy zarejestrowani także za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownicy zarejestrowani będą mieli możliwość zaakceptowania zmian Regulaminu lub zgłoszenia żądania usunięcia Konta w przypadku niezaakceptowania zmian Regulaminu. 
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2020 roku.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Serwisu lavashka.com


Polityka prywatności 

Niniejszy dokument określa zasady dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisu lavashka.com


Czym są dane osobowe? 

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. 


Co oznacza przetwarzanie danych osobowych?

Przetwarzaniem danych osobowych jest każda czynność na danych osobowych, w tym zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. 


Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest:

Jm premium sp. z o.o.

Rondo ONZ 1 /p.12,
0-124 Warszawa

NIP 5252757768

, (dalej: Administrator). 


Jakie dane osobowe przetwarzamy? 

Administrator przetwarza następujące dane osobowe zarejestrowanych użytkowników serwisu: imię i nazwisko, login, adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu. W przypadku utrzymywania korespondencji z użytkownikiem możliwe jest również uzyskanie dodatkowych informacji, jeśli użytkownik zamieści je w wiadomości.


W przypadku osób, które złożyły zamówienie w serwisie, Administrator przetwarza również dane dotyczące płatności, w tym numery rachunków bankowych, .


Ponadto Administrator przetwarza dane następujące, zanonimizowane informacje:

 • Część adresu IP
 • Typ i wersję przeglądarki internetowej
 • System operacyjny
 • Sieć/operator sieci
 • Typ urządzenia (komputer, tablet, telefon komórkowy)
 • Czas wizyty, w tym czas wizyty na konkretnych podstronach
 • Kliknięte odnośniki
 • Język osoby użytkującej
 • Lokalizacja osoby użytkującej

Dane te nie pozwalają na przypisanie ich do konkretnej osoby. Nie są także zestawiane z innymi danymi. Używane są wyłącznie do ulepszenia wyglądu i funkcjonalności serwisu. Administrator korzysta z plików cookies w celu poprawienia wyglądu i działania serwisu. Pliki te pozwalają na rozpoznawanie urządzenia użytkownika i odpowiednie dostosowanie wyglądu do jego indywidualnych potrzeb. Cookies ułatwiają korzystanie z internetu, pozwalają na szybsze i wygodniejsze wykorzystywanie go. Jeśli nie życzycie sobie Państwo przechowywania plików cookies na Państwa komputerach, prosimy o ich wyłączenie za pomocą ustawień przeglądarki. Administrator korzysta także z usługi Google Analytics dostarczanej przez Google, Inc. i Facebook Pixel dostarczanej przez Facebook, Inc., używającej plików "cookies", to znaczy plików tekstowych znajdujących się na Państwa komputerze w celu ustalenia sposobu korzystania z naszych stron. Informacje wygenerowane przez plik cookie dotyczące Państwa wizyty na naszej stronie (zawierające adres IP) zostaną przesłane na serwery Google znajdujące się również poza obszarem Unii Europejskiej (w wersji skróconej, a więc zanonimizowanej). Możecie Państwo zablokować korzystanie przez Google z plików cookies poprzez ustawienia przeglądarki. W takim przypadku, możecie Państwo jednak nie być w stanie skorzystać ze wszystkich funkcjonalności serwisu. Możecie Państwo także całkowicie zablokować zbieranie i przetwarzanie przez Google danych poprzez zainstalowanie odpowiedniego rozszerzenia przeglądarki dostępnego pod adresem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.


W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Administrator przetwarza dane osobowe w celu wykonania zawartej umowy, w tym do:

 1. założenia i zarządzania kontem;
 2. zawierania transakcji;
 3. realizacji płatności;
 4. dokonywania wysyłki lub dostawy zamówionych towarów;
 5. obsługi reklamacji oraz zwrotów;
 6. obsługi zapytań;
 7. zapewnienia bezpieczeństwa transakcji;
 8. zapewnienie najlepszej obsługi klienta.

Administrator przetwarza też dane osobowe w celu:

 1. monitorowania aktywności w serwisie;
 2. dopasowania treści do preferencji użytkowników, na podstawie uprzednio przeglądanych stron i towarów;
 3. windykacji należności;
 4. prowadzenia postępowań sądowych;
 5. zapewnienie przestrzegania przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości;
 6. dokonywania analiz statystycznych;
 7. archiwizacji;
 8. prowadzenia działań marketingowych (konkursów, akcji promocyjnych, programów lojalnościowych).

Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu tych danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań lub dopasowania oferty do takich preferencji.


Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Administratora?

Dane osobowe uzyskane zostały podczas rejestracji konta, w trakcie aktywności użytkownika w serwisie lavashka.com oraz w ramach kampanii marketingowych prowadzonych przez Administratora.


W najogólniejszym zakresie podstawą prawną przetwarzania danych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane „RODO”). 


W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkowników z serwisu podstawą prawną przetwarzania, w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania, są:

- prawnie uzasadniony interes administratora danych, w przypadku danych osobowych osób odwiedzających serwis, w celu dopasowania wyświetlane treści;

- niezbędność przetwarzania dla celu wykonania umowy, w przypadku danych osobowych osób zarejestrowanych w serwisie w zakresie korzystania z niego.


W przypadku przetwarzania danych osobowych osób będących naszymi klientami podstawą prawną przetwarzania, są:

- zgoda (dla celów marketingowych);

- usprawiedliwiony interes administratora danych (dla celów analitycznych oraz na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia roszczeń);

- niezbędność przetwarzania dla celu wykonania umowy;

- inne obowiązki wynikających z przepisów prawa (np. podatkowego lub rachunkowości).


Jak długo przetwarzane są dane osobowe?

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody przetwarzanie trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych przetwarzanie trwa do momentu ustania takiego interesu lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje. 


Czy dane osobowe udostępniane są osobom trzecim? Czy przekazywane są do państw trzecich?

Administrator przekazuje dane osobowe:

 1. podmiotom świadczącym usługi hostingowe i usługi mailingowe, 
 2. podmiotom świadczącym usługi płatnicze,
 3. podmiotom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe, 
 4. podmiotom świadczącym usługi bankowe, księgowe lub innego rodzaju usługi doradcze. 

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (spoza obszaru UE). W takim przypadku przekazanie danych następować będzie wyłącznie do podmiotów, które zostaną uznane przez właściwe organy za zapewniające poziom ochrony danych osobowych analogiczny do obowiązującego w UE.


Prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą. Sposób realizacji praw.

Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator ma prawo:

 1. dostępu do przetwarzanych danych;
 2. zmiany, w tym zaktualizowana, poprawiania, sprostowania swoich danych osobowych;
 3. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 6. żądania usunięcia danych osobowych;
 7. przenoszenia danych osobowych.

Szczegółowy zakres uprawnień uzależniony jest od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, ich zakresu oraz - w niektórych przypadkach - sytuacji osobistej osoby, która prawa te wykonuje. 


W celu skorzystania z przysługujących praw prosimy o kontakt pod adresem sklep@lavashka.com lub

Zastrzegamy, że realizacja powyższych uprawnień może nastąpić po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o ich wykonanie.

Osoby których dane są przetwarzane, mają również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


Załącznik nr 2 do Regulaminu Serwisu lavashka.com


INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 


Prawo odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie Produktów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie Produktów, a w przypadku nabycia większej liczby Produktów, dostarczanych osobno, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniego z Produktów.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia pisemnie na adres 

 

         zwroty@lavashka.com 

 1. Mogą Państwo skorzystać z powyższego formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani przez Państwa o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

 1. Zwracamy uwagę, że prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Państwu, jeśli zakup dotyczy rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia oraz rzeczy dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Szczególnie ta ostatnia kategoria ma kluczowe znaczenie, bo obejmuje zdecydowaną większość produktów oferowanych przez Soul Tree.
 2. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów.